...ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อก "โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ " ด้วยความยินดีต้อนรับค่ะ...

ประวัติย่อโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์

ได้รับอนุญาติให้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2483 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ก่อตั้งคือ นางจรัส คำเนียม ปัจจุบัน นางสาวชนิษฐา คำเนียม เป็นผู้รับใบอนุญาติ
สถานที่ตั้ง เมื่อเริ่มเปิดสอนครั้งแรกตั้งอยู่ในย่านกลางชุมชนในตลาดโพธาราม เลขที่ 2 ซอยสุกรี ตำบาลโพธารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีปี2498ได้เกิดอัคคีภัยไหม้ตลาดโพธารามใกล้บริเวณที่ตั้งโรงเรียน เพลิงลุกลามไหม้อาคารเรียน จึงต้องย้ายมาปลูกอาคารเรียน ใหม่ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 24 ถนนโพธาราม – บ้านเลือก ตำบลโพธาราม
ประเภทโรงเรียน เป็นฯโรงเรียนสามัญศึกษา รับนักเรียนทั้งชายและหญิง
หลักสูตร โรงเรียนขออนุญาติสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิกา
การรับรองวิทยฐานะเมื่อปีการศึกษา 2500 กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทียบเท่าชั้นของโรงเรียนรัฐบาล
การลูกเสือ โรงเรียนมีกองลูกเสือ 4 กอง เป็นกลุ่มหนึ่ง ชื่อกองลูกเสือ ร.บ.41 “ราษฎร์บำรุงวิทย์” ตั้งเมื่อ 17 กรกฎาคม 2595
ความก้าวหน้าของโรงเรียนเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งของอำเภอโพธารามที่มีบริเวณโรงเรียนกว้างขวางสามารถขยายกิจการได้ ไม่มีเสียงหรือสิ่งรบกวนการคมนาคมสะดวกร่มรื่นมีน้ำประปาและไฟฟ้าบริบูรณ์เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกของอำเภอโพธาราม

กิจกรรม ทัศนศึกษา ไปเที่ยวสวนสัตว์

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม ของโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2552
ของโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ขอบพระคุณคณะครูและนักเรียน โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือ ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่ผ่านไปด้วยดี ขอขอบพระคุณค่ะ